Connect with us

F’UNDIT/ Ndahet lajm i hi’dhur per djalin e K adri Ve selit eshte k’apur duke bere…

Lajme

F’UNDIT/ Ndahet lajm i hi’dhur per djalin e K adri Ve selit eshte k’apur duke bere…

As djali i Kadri Veselit nuk e respe ktoj D itë Zi-jen, fotogr afohet nëpër neja.Ditën e djes hmë shteti i Kos ovës ka shpa,llur Dit ë Z.ie për nder të vik tima,ve të cilët hum b,ën je tën në ak sidenj,tin Kro aci.10 kos ovarë të cilët jetonin në shtetet e mërg imit nd.ërruan je,të ndërsa 10 te tjerë janë lën du
a,r, shkruan InfoKosova.Shum ë nga dis koteka anu luan kon
ceret por kish edhe nga ata të cilët nuk anuluan.Në lloga rinë e instagramit, djali i Ka dri Ves elit shi het se nuk e ka respek,tuar ditën e djes hme pasi ka pub likuar fotogr,afi nga organizime.
Kjo eshte e papranuar tjonte qytetaret.

Continue Reading
To Top