Connect with us

Lajm fantastik finan ciar ne Maqedoni. Ja detajet

Lajme

Lajm fantastik finan ciar ne Maqedoni. Ja detajet

“Afati i fundit për të aplikuar për masën për mbësht etjen fina nciare për pag/esën e paga /ve për mua/jt shku/rt dhe mars është zg jatur deri më 30 pr ill, ndërsa r isia është se punë dhënësit do të mund të aplikojnë për të dy muajt njëh/erësh. Sapo Li gjet të mira tohen nga dep utetët dhe të publikohen në Ga zetën Zy rtare, do të hyjnë menjëherë në fu qi, me cka do të fillojë zba/timi i ma/sa/ve,” deklaroi Min istri Bek teshi.

Minist ri u bëri thirrje të gjithë punët orëve të mos nënsh/kruajnë kontr atat blanko, largi/met nga puna se pse edhe përkundër bl/lok/imit të masa/ve në Kuvend, ata më në fund do të mar rin pa gat e tyre.
Bek teshi theksoi se Pak oja e P estë nuk është vetëm një ma së për mbësh tetjen finan ciare për pagesën e pag ave, por ka edhe një numër masash të tjera që nënkuptojnë mbështetje indir/ekte për kom/pa nitë dhe f irmat.

“Katër Pakot e para të masave kanë vlerën totale prej 86 0 m/il ion euro, tashmë të zbatuara, dhe duhet të dihet se ka masa të ndr yshme, dmth ose shteti heq të ardhurat ose ka mbësh tetje të drejtpërdrej të fin anciare nga buxheti ose shtyrje në pagi/min e tarifave të caktuara që duhet të paguajnë qyt etarët dhe kompa/nitë.

Continue Reading
To Top