Connect with us

Erdhi Letra Historike Nga Amerika Per Kosoven Qe Do Gezohet Cdo Shqiptar Kur Ta Kuptoje

Lajme

Erdhi Letra Historike Nga Amerika Per Kosoven Qe Do Gezohet Cdo Shqiptar Kur Ta Kuptoje

Erdhi l,etra historike nga Amerika per Ko,.soven qe do gezo.het cdo Shqip,tar kur ta kuptoje
Baj den i shk ruan Vjo,sa Osmanit: Kosova ka ve.nd special ne familjen time – Preside,nti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Baj den, i ka shkr.uar letër ushtrueses së det,yrës së presidentit, Vjosa Osmanin, me ra,stin e 13 vjetorit të pa.varesise së Ko soves.
Baj den i shk ruan Vjo,sa Osmanit: Kosova ka ve.nd special ne familjen time – Preside,nti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Baj den, i ka shkr.uar letër ushtrueses së det,yrës së presidentit, Vjosa Osmanin, me ra,stin e 13 vjetorit të pa.varësisë së Ko soves.

!Presieden,ti amer.ikan në letër thotë se Kosova ka vend spe,cial në familjen e tij, për sh.kak të punës që ka bërë djali i tij këtu.Baj den në kë,të letër ka thënë se SHBA’të mezi pre.sin të punojnë me qeve,rinë e re në rrugën drejt integrimit në Bashkim Evr.opian, derisa ka specifikuar se ka shu,më punë për të bë,rë drejt arritjes së një mar.rëveshje për normalizim të rapor.teve me Serbinë që në qend,ër do të k,etë njohjen recip.roke.

Continue Reading
To Top