Connect with us

EKSLUZIVE/ Vjen lajmi i madh per 0ren p0licore per Ramazan dhe Bajram ne Maqedoni

Lajme

EKSLUZIVE/ Vjen lajmi i madh per 0ren p0licore per Ramazan dhe Bajram ne Maqedoni

Meqë pre/sioni ndaj spi/ta/leve dhe nga ana tjetër, numri i /ras/teve të reja të të inf/ektu/arve me Co/vid-1/9 po bie, a pritet që të kemi leh/tësim të mas/ave an/ti-Co/vid gjatë fest/ave që v/ijnë, pash kët dhe Ra/mazan Ba/jramit?

Në këtë py/etje, është për/gjigjur minis tri i Shënd etësisë, Ven/ko Fili/pçe.
Thotë se nuk ka kriter tjetër gjatë ven/dos/jes së ma/save an/ti-Co/v/id, pos mbr/ojt/ja e shë/nde/tit të qyte/tarëve, ndërkaq njoftoi, se analiza epi/demio/logjike për masat e reja do të bëhet gjatë fun/djav/ës dhe fill/imit të ja/vës së ardhshme.

“Nuk do të ketë parametër tjetër apo kr/it/er, përveç mbr/ot/jes së shë/ndet/it. Në këtë kuptim, do të ketë edhe vlerësim epid/em/iol/og/jik shtesë i cili do të jetë shkas se m/as/at a duhet të vazhdojnë apo të modifikohen. Në këtë kuptim, vlerësimi do të bëhet gjatë fundjavës dhe gjatë fillimit të javës së ardhshme dhe sipa/s asaj do të vendo sim”, tha Fili/pçe.
Kjo vjen, pasi masat aktuale an/ti-Co/vi/d do të jenë në fuqi deri më 2/0 pr/ill.

Continue Reading
To Top