Connect with us

Cila eshte pyetja e Albin Kurtit drejtuar Vuçiqit qe po bene namin – Zbulohet edhe pyetja e Albinit edhe pergjigjja e Vuçiqit. Per tu habitur

Lajme

Cila eshte pyetja e Albin Kurtit drejtuar Vuçiqit qe po bene namin – Zbulohet edhe pyetja e Albinit edhe pergjigjja e Vuçiqit. Per tu habitur

Vuçiq i rea,gon Kurtit: Përgjigja ime nuk do të ndryshojë, nuk e njoh,im Kosovën – Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka thënë se përgjigjja e tij për çësht,jen e njohjes së Kosovës nuk do të ndrys,hojë asnjë,herë. Këto deklarata Vuçiq i bëri pasi kryemi,nistri i Kosovës, Albin Kurti tha për gaze,tën e njohur franceze “Le Monde” se lideri i serbë,ve duhet ta pranojë realit,etin.“Gjithçka mund të ndryshojë, por për,gjigja ime për njohjen e Kosovës nuk ka ndry,shuar dhe nuk do të ndryshojë”, tha sot Vuçiq.I pyetur për të komen,tuar në lidhje me pyetjen e presiden,tit francez Emmanuel Macron për kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti në lidhje me atë që Kosova mund t’i ofrojë Serbisë për njohjen përfun,dimtare, si dhe deklaratën e kryeministrit Kurti se njohja e Kosovës nga Serbia duhet të lidh,et me anëtarësimin e Kosovës në OKB, Vuçiq tha se aty nuk ka lajm, pasi sht,oi se e ka dëgjuar “një milion herë” atë që e tha Kurti.

“Nëse ai mendon se është e mu,ndur të posh tërohe,t Serbia dhe hiper-prodhimet e përdi,tshme të deklar,atave në të cilat ata do ta nënçmojnë vendin tonë dhe do të flasin për detyrimet tona, për të shpjeguar se ata janë një demo,kraci e madhe, dhe ne, një vend i pakupti,mtë dhe i pa,aft ë, thjesht thuaj gjithçka, është në rre,gull”, tha Vuçiq.Ai tha se Kurtit ia ka dhënë përgjigjen për njoh,jen e Kosovës nga Serbia dhe se në këtë çështje nuk ka ndr,yshuar asgjë.“Koha mund të ndryshojë, forca e ush trijs,ë ose rritja ekonomike mund të ndry,shojë, por përgjigjja nuk ka ndrysh,uar dhe nuk po ndryshon”, tha Vuçiq.Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti këtë të mërkurë e zhvilloi vizitën e tij të parë në Francë të më,rkurën. Kurti ka dhënë një intervistë për gaze,tën “Le Monde” në Paris, ku ka thënë se është vetëm një çështje disk,utimi mes tij dhe Vuçiqit, ajo e njohjes re,ciproke. Për gazetën franceze, e cila e quan Kurtin ish-aktivist të UÇK-së, kryeministri i Kosovës ka thënë se Serbia duhet ta pra,nojë realitetin dhe të demokra,tizohet.

Continue Reading
To Top