Connect with us

Breshër sa një kokerr rrushi, moti frikshem njerezit kerkojne ndihme

Të Ndryshme

Breshër sa një kokerr rrushi, moti frikshem njerezit kerkojne ndihme

Nëse në Durrës dhe qytetet e tjera br egdetare të Shqipërisë sot ka qenë ditë pl a zh i, pasi te mperaturat dhe koha ishte shumë e mirë, në Ersekë ka nd o dh u r e ku ndërta.

Br eshëri dë mton pr odhimet në fshatin Boshanj. Prej rreth 1 orë r eshjet e bre shrit kanë qenë të d endura duke d ëmtuar të mbj e ll at, gr u rë, t ërshërë.Rreth 30 familje të Boshanjit, 20 km larg Ersekës, n ëpërmjet fotove dhe vi de ov e të dë rguara, kanë kë rkuar nd i hmë nga in stancat duke tr e gu a r me pa mjet d ë me t e shk aktuara nga br eshri.

Continue Reading
To Top